ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2566 เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมทีมเยี่ยมสำรวจร้านขายยาแผนปัจจุบัน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน