ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2561 เรื่อง รับรองหลักสูตรระยะสั้น สาขาการประเมินและติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (เพิ่มเติมฉบับที่ 9)