ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายทวีรัฐ