ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2567 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ พ.ศ. 2566