ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ กรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนในรอบฯ (5 ปี) ที่ผ่านมา