ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 81 /2565 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาววรรณวรางค์ ทรัพย์มูล