ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.รอสือนี อิสลาม