ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นส.อัสมา