ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 72/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย