ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.ฟาดีละห์ วาจิ