ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 93/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฯ (สาขาผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ 12 สัปดาห์