ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวฟาดีละห์ แวกือจิ