ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2559 เรื่อง การเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม จำนวน 3 ร้าน