ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 89/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฯ (สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ 12 สัปดาห์