ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2558 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม