ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 90/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฯ (สาขาผู้ป่วยนอก) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ 12 สัปดาห์