ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นกรรมการในคณะอำนวยการวิทยาลัยฯ