ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2559 เรื่อง รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาเภสัชบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่