ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 79/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวอัสมา แวฮามะ