ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2560 เรื่อง รับรองปริญญาฯ ของนายอานนท์ รุ่งเรืองบางชัน