ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 93/2565 เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองโปรแกรมประยุกต์ (Application) สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล