ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคฯ จำนวน 6 ราย