ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวสารีปะห์ ยะโก