ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวรอสือนี อิสลาม