ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ ของ นส.รุสนาณี คงบันนึก