ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายสุไรลา