ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 91/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองโปรแกรมประยุกต์ (Application) สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล