ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2559 เรื่อง รับรองวิทยฐานะสถาบันหลักที่ทำการฝึกอบรมฯ สาขาเภสัชบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่