ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 102/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนเไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ ของนายสพล โอฬารสกุล