ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ น.ส.นูรีซัน อาลี