ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 57/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภญ.ศยามล สุขขา