ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 59/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก ในคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ.2559-2561)