ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 82 /2565 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวปัญญ์ชนก หมื่นแก้ว