ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 80/2566 เรื่อง แบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สภาเภสัชกรรม (กศภ.4) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)