ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวซูนัยยะห์ ใบหมัด