ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2566 เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)