ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2562 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพสภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2-2562 จำนวน 1 ร้าน