ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2560 เรื่อง การรับรองประกาศนัยบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)