ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการหยุดการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว