ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 83 /2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวสุทธิตา สือนิ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัขศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ