ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11 /2565 เรื่อง ขอบเขตและแนวปฏิบัติสำหรับการเจาะเลือดจากเส้นเลือดฝอยปลายนิ้วโดยเครื่องมือแบบพกพา