ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2561 เรื่อง รับรองหลักสูตรระยะสั้น สาขาโรคติดเชื้อ (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)