ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 69/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม

 

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร)