ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 50/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม