ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประเภท การรับรองสถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่องฯ