1618 1166 1097 1143 1404 1754 1203 1610 1115 1088 1153 1229 1180 1370 1239 1430 1107 1418 1888 1400 1987 1727 1777 1685 1448 1825 1924 1401 1463 1806 1024 1875 1809 1842 1114 1214 1855 1850 1049 1524 1724 1538 1145 1801 1214 1262 1230 1782 1811 1607 1851 1135 1607 1545 1058 1218 1244 1983 1880 1090 1952 1301 1072 1435 1878 1727 1453 1123 1268 1304 1237 1197 1680 1455 1697 1844 1193 1940 1922 1429 1945 1574 1431 1382 1534 1294 1039 1374 1016 1541 1506 1771 1045 1181 1007 1252 1456 1221 1510 pharmacycouncil.org
   
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77 /2565 เรื่อง กำหนดรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนด และรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์