ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77 /2565 เรื่อง กำหนดรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนด และรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์