ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 66 /2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวอามานี สะบูดิง ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ