ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2559 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ รุ่นที่ 1/2559 จำนวน 49 ร้าน