ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเรียนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning/MOOC)