ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2563 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ จำนวน 19 ร้าน